Nikmati keuntungan dividen bulanan di Amal trust hari ini
Pematuhan

Amal Trust


Amal Trust mempunyai unit pematuhan yang bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan dan amalan Syarikat mematuhi undang-undang sekuriti, peraturan dan garis panduan yang berkaitan yang diwartakan dan dikeluarkan oleh pengawal selia.

Unit pematuhan melaporkan terus kepada lembaga pengarah dan bekerjasama rapat dengan kakitangan pengurusan kanan mengenai semua perkara pematuhan. Unit ini juga berhubung dengan jabatan lain di dalam Syarikat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan berkesan.

Tanggungjawab lain termasuk: Menubuhkan, mengekalkan dan mentadbir pelaksanaan dasar dan prosedur untuk mengesan dan mencegah pelanggaran undang-undang sekuriti, peraturan dan garis panduan yang berkaitan; Menyediakan dan membentangkan ulasan pematuhan kepada lembaga pengarah; Mengekalkan dan mengkaji prosedur pematuhan bagi setiap bidang operasi Syarikat; Memeriksa dan menyiasat apa-apa ketidakteraturan dalam operasi Syarikat; Membantu dalam latihan dan mendidik anggota staf tentang hal-hal pematuhan, perkembangan industri dan peraturan.

Pengurusan Risiko

Amal Trust


Pengurusan risiko prinsipal terdiri daripada kumpulan pengurusan risiko dan pematuhan yang berdedikasi, dan ahli jawatankuasa pelaburan.

Pasukan ini bekerja seiring dengan pasukan pelaburan untuk memastikan tahap risiko memenuhi jangkaan sasaran prestasi keseluruhan pelanggan yang ditetapkan terhadap penanda aras yang sesuai. Portfolio dibina dan diurus dalam garis panduan yang telah ditentukan seperti belanjawan risiko yang akan dipantau secara teratur.